کالیبراسیون فشار

به کمک استانداردهای اولیه و ثانویه، کالیبراسیون فشار در آزمایشگاه، محل مشتری و کارگاه مطابق نیاز و براساس الزامات استاندارد انجام می شود. کالیبراسیون در آزمایشگاه و محل مشتری در گستره وسیعی از ۱- تا ۱۲۰۰ بار براساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ اعتباردهی شده است. در این آزمایشگاه دو نوع تجهیز کالیبره می شوند:

تجهیزات صنعتی :

 • گیج ها
 • ترانسدیوسر ها
 • ترانسمیترها
 • شیرهای اطمینان
 • مانومترها
 • کنترلرها و نشان دهنده ها
 • گیج های ترکیبی

تجهیزات آزمایشگاهی :

 • تست گیج ها
 • کالیبراتور های نیوماتیکی و هیدرولیکی
 • مقایسه گرها (Comparators)
 • دستگاه های اندازه گیری فشار با بار مرده  (Dead weight testers)