کالیبراسیون ابعاد

  1. خانه
  2. کالیبراسیون
  3. کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد به استانداردهای طولی مختلفی برای اندازه گیری داخلی و خارجی مجهز شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه برای تجهیزات اندازه گیری  دقیقی اعتبار دهی شده است و برای پشتیبانی از الزامات رو به رشد صنایع و کارخانجات این امکانات علاوه بر به روز شدن، گسترش نیز خواهد یافت.

تجهیزات ذیل براساس گستره اعتباردهی شده ی آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد، تنظیم و تعمیر می شوند:

  • انواع کولیس (داخل سنج، خارج سنج و عمق سنج)
  • انواع میکرومتر( داخل سنج، خارج سنج و عمق سنج)
  • انواع ساعت اندازه ‏گیری شامل استاندارد و شیطانکی
  • انواع ارتفاع سنج
  • انواع راد گیج‏ ها

فهرست