کالیبراسیون ترازوی فشار

  1. خانه
  2. کالیبراسیون
  3. کالیبراسیون ترازوی فشار

کالیبراسیون ترازوی فشار : روش اندازه گیری در این تجهیز ، استفاده از وزنه های قابل ردیابی برای اعمال فشار به یک سیال است.تستر وزن مرده (DWT) یک روش استاندارد کالیبراسیون است که با استفاده از یک سیلندر پیستونی با بار قرار داده شده بر روی آن باعث ایجاد تعادل با فشار اعمال شده زیر پیستون می گردد .

ترازوی فشار یا کالیبراتور فشار با بار مرده(Dead Weight Tester)وسیله ایست به عنوان کالیبراسیون ترازوی فشار مرجع فشار جهت چک کردن دقت و صحت قرائت از یک فشار سنج .

از ترازوی فشار به عنوان استاندارد مرجع نیز یاد می شود به این معنی که فشار اندازه گیری شده

توسط آن به روش مستقیم بوده و محاسبه فشار مطابق با فرمولP= F/Aصورت می پذیرد ،

جرم وزنه ها ، سطح مقطع پیستون ، شتاب گرانش ، فشار اتمسفر و سایر مواردی که در اندازه گیری دقیق فشار

دخیل هستند در این روش تاثیر گذار بوده و شما را به یک مقدار مرجع واقعی نزدیک می کنند.

کالیبراسیون ترازوی فشار ددویت تستر به روش شناوری :

کالیبراسیون ددویت تستر شامل انتقال فشار از سطح موثر یک پیستون مرجع بر اساس تکنیک های

متقابل شناوری فشار(cross floating method ) به ترازوی فشار تحت کالیبره می باشد .

برای استفاده از این روش، مرجع و تحت تست در یک سطح جهت انتقال فشار به هم متصل می شوند.

با این روش اختلاف فشار بین آن ها تا زمانیکه یک تعادل فشار بین دو مولفه

در سطوح مرجع هر دو تجهیز تحت آزمون و مرجع واحد به دست آید مانیتور می شود .

در طول آزمون وزنهای شناور بر روی پیستون و سیلندر تعویض می شوند تا به کاهش عدم قطعیت اندازه گیری منجر شود .

استاندارد مرجع کالیبراسیون ترازوی فشار :

در آزمایشگاه های مختلف تجهیزات متفاوتی با درجات مختلفی از عدم قطعیت

اندازه گیری به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرند.

در آزمایشگاه کالیبراسیون فشار گرایمری سنجش گستر کاوه این تجهیزات شامل :

ترازوی فشار پنوماتیک تا رنج 27 بار و عدم قطعیت 0.006 %rdg

و هیدرولیک تا فشار 1200 بار با عدم قطعیت 0.006 % rdg می باشد

و به این لحاظ دارای مراجع اولیه فشار با بالاترین توان اندازه گیری می باشد

.
مراحل انجام کالیبراسیون ترازوی فشار در روش شناوری :
1.سیلندر و پیستون ها تمیز شده و بر روی ستون آزمون نصب می گردند.

2.اعمال فشار به هر دو تجهیز تحت تست و مرجع به صورتی که هر دو پیستون

کالیبراسیون ترازوی فشار در موقعیت وسط محدوده شناور عمودی قرار گیرند

3. چرخش هر دو پیستون چرخش در حدود30 RPM

4. اختلاف فشار بین مرجع و تحت تست مانیتور گردد.

5. استفاده از وزنه های کوچک برای ایجاد تعادل فشار به طرف مقابل.

6. مراحل 2-5 برای هر فشار آزمون مورد نیاز تکرار می شود.

7. سطح موثر از پیستون و سیلندر تحت تست با استفاده از معادله زیر

و با استفاده از یک برنامه کامپیوتری اختصاصی برای این کار تعیین می شود.

فهرست