کالیبراسیون های ولتاژ

  1. خانه
  2. کالیبراسیون
  3. کالیبراسیون های ولتاژ

کالیبراسیون های ولتاژ : در آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک بر اساس دامنه کاری گواهینامه تایید صلاحیت و استانداردهای ملی و بین المللی تولید و اندازه گیری جریان و ولتاژ AC,DC، مقاومت، دور، زمان، صوت، انحراف فاز، ظرفیت خازنی، اندوکتانس، توان AC,DC، اسیلوسکوپ و شبیه ساز سنسورهای دمایی توسط کارشناسان مجرب و آموزش دیده کالیبره و اندازه گیری می گردد.

كاليبراسيون كميتهاي الكتريكي مانند کالیبراسیون های ولتاژ مستقيم و كاليبراسيون ولتاژ متناوب ، كاليبراسيون جريان مستقيم و كاليبراسيون جریان متناوب ، كاليبراسيون مقاومت الكتريكي ، كاليبراسيون فركانس و…

در برگيرنده كاليبراسيون وسائل اندازه گيري الكتريكي مثل كاليبراسيون مولتي متر ديجيتال و آنالوگ ،

نشاندهنده هاي ولتاژ ، جريان و فركانس ، كاليبراسيون آمپرمتر چنگكي، كاليبراسيون اسيلوسكوپ ،…

و همچنين وسائل توليد كننده كميتهاي الكتريكي مانند مولد هاي فركانس و شكل موج ، شبيه سازهاي ابزاردقيق ،… ميباشد.

مشابه ساير کالیبراسیون های ولتاژ ، نتيجه اندازه گيري (اصطلاحأ كميت خروجي سيستم كاليبراسيون)

و عدم قطعيت گسترده آن متأثر از عوامل مختلفي (اصطلاحأ كميتهاي ورودي) است .

هر يك از اين عوامل تأثير گذار، سهم عدم قطعيت استاندارد خودرا برروي عدم قطعيت گسترده نتيجه اندازه گيري دارند.

بنابراين شناسائي اين عوامل و بدنبال آن نحوه ارزيابي عدم قطعيت استاندارد آنها باتوجه به توزيع آماري

كه از آن تبعيت ميكنند و نحوه تركيب اين عدم قطعيتها با توجه به مدل رياضي متصور

براي سيستم كالبيراسيون (مانند قانون انتشار عدم قطعيتها) از اهميت بالائي برخوردار است.

كاليبراسيون الکتریک:
برخی عوامل تأثير گذار (كميتهاي ورودي ) در کالیبراسیون تجهیزات الکتریکی ( اندازه گيري و توليد) عبارتند از:

پايداري و تغيير مشخصات با زمان (رانش) تجهيزات مرجع واستانداردهاي کاري کالیبراسیون های ولتاژ الکتریک

مشخصات فني و عملکرد تمامي تجهيزات اندازه گيري به مرور زمان تغيير ميکند(Drift )

و اين تغيير در تجهيزات الکتريکي بگونه اي است که بطور مداوم به عدم قطعيت آنها افزوده مي شود ،

بهمين دليل اغلب سازندگان در مشخصات فني تجهيزات مرجع و استانداردهاي کاري ،

درستي آنها را در طول ۳ ماه ، ۶ ماه و يکساله ارائه مي کنند.

مشخصات فني دستگاههاي غيرفعال مانند مقاومتهاي استاندارد يا تضعيف کننده هاي قوي

فرکانسهاي راديوئي(RF) و مايکروويو، با گذر زمان تغييرات کمي مي کنند.

ميزان رانش آنها بايستي براساس مقادير حاصل از کالیبراسیون های ولتاژ قبلي ارزيابي شود

و چون نمي توان رانش را خطي فرض کرد، بايستي داده ها را در فاصله بين دوکاليبراسيون بصورت نمودارکنترلي رسم

و از روي منحني بدست آمده اثر آن را درطول زمان ارزيابي کرد.

برمبناي نتايج نمودار کنترلي علاوه بر ميزان رانش ، عدم پايداري ناشي از عوامل تصادفي و درستي مورد انتظار

از يک وسيله اندازه گيري وپريود کاليبراسيون آن را مي توان تعيين کرد.

در مورد دستگاههاي الکترونيکي پيچيده و دستگاههاي فعال ، امکان ارزيابي به روش دستگاههاي غيرفعال ممکن نيست ،

زيرا تغيير در عملکرد آنها در فواصل زماني طولاني مدت ، طبيعتي تصادفي دارد و پيش بيني آن مشکل است .

براي قضاوت در مورد اينکه آيا اينگونه استانداردها تطابق با مشخصات خود را حفظ کرده اند يا نه، بهترين روش ،

کنترل اين تجهيزات در مقابل استانداردهاي غيرفعال است . غالباً در فرآيند کالیبراسیون های ولتاژ اين دستگاهها،

لازمست ابتدا بر روي آنها تنظيم انجام گيرد و پس ازآن کاليبره شوند.

کاليبراسيون تجهيزات مرجع ويا استانداردهاي کاري کالیبراسیون الکتریک
عدم قطعيت نسبت داده شده به کاليبراسيون تجهيزات مرجع ويا استانداردهاي اندازه گيري

که در گواهي کاليبراسيون آن ثبت شده است و بايستي به عدم قطعيت استاندارد (انحراف استاندارد) تبديل شود.

با توجه به اطلاعات مندرج در گواهي کالیبراسیون های ولتاژ مانند ضريب پوشش ، سطح اطمينان ،

نوع توزيع آماري نتيجه اندازه گيري ، تعداد درجات آزادي مؤثر (براي توزيع آماري t )

و … ميتوان عدم قطعيت استاندارد اين عامل را براحتي برآورد كرد.

فهرست